Elinkeinoministeri Lintilä uskoo val­ti­on vel­kaan­tu­mi­sen voi­van lop­pua no­pe­as­ti­kin

Perjantai 2.2.2018


Ministeri Mika Lintilän mukaan velan kasvun pysähtyminen on selvää, jos työllisyystavoitteeseen päästään.

Ministeri Mika Lintilän mukaan velan kasvun pysähtyminen on selvää, jos työllisyystavoitteeseen päästään.

Jari Laukkanen

Lintilä pitää mahdollisena valtion velan euromääräisen kasvun päättymistä ensi vuonna –  ”En lentäisi persiilleni”

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri us­koo myös, et­tä hal­li­tuk­sen ta­voit­te­le­ma 72 pro­sen­tin työl­li­syy­sas­te voi to­teu­tua

Olli Kuivaniemi, STT24.1.2018 17:38

Muokattu

24.1.2018 17:42

Ta­lous­po­li­tiik­ka Omil­la ta­lou­sen­nus­teil­laan ai­em­min­kin pro­fi­loi­tu­nut elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä (kesk.) us­koo val­ti­on vel­kaan­tu­mi­sen voi­van lop­pua no­pe­as­ti­kin.

Lin­ti­lä pi­tää mah­dol­li­se­na, et­tä val­ti­on ve­lan eu­ro­mää­räi­nen kas­vu päät­tyy en­si vuon­na. Val­tio on vel­kaan­tu­nut ra­jus­ti vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den ai­ka­na.

– En len­täi­si per­siil­le­ni, jos 2019 ti­lin­pää­tös oli­si nol­la, Lin­ti­lä sa­noi lou­nas­ti­lai­suu­des­sa kes­ki­viik­ko­na.

Lin­ti­lä us­koo myös, et­tä hal­li­tuk­sen ta­voit­te­le­ma 72 pro­sen­tin työl­li­syy­sas­te voi to­teu­tua.

– Jos he­vos­mie­he­nä lait­tai­sin ra­ha­ni jon­kun puo­les­ta, niin sa­noi­sin, et­tä sii­hen 72 pro­sent­tiin men­nään 2019 ai­ka­na, Lin­ti­lä sa­noi.

Lin­ti­län mu­kaan ve­lan kas­vun py­säh­ty­mi­nen on sel­vää, jos työl­li­syys­ta­voit­tee­seen pääs­tään, mut­ta vel­kaan­tu­mi­sen lop­pu­mi­nen on mah­dol­lis­ta jo ve­ro­tu­lo­jen myön­tei­sen ke­hi­tyk­sen ta­kia.

– Ve­ro­tu­lo­ker­ty­mä ru­pe­aa ole­maan sitä luok­kaa.

Lin­ti­lä tar­ken­si, et­tä vel­kaan­tu­mi­sen lop­pu­mi­nen näh­dään mah­dol­li­ses­ti vuo­den 2019 to­teu­mas­sa, ei vält­tä­mät­tä vie­lä bud­jet­tie­si­tyk­ses­sä vuo­del­le 2019.

Vuo­si sit­ten tal­vel­la Lin­ti­lä he­rät­ti huo­mi­o­ta val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ö­tä op­ti­mis­ti­sem­mil­la ta­lou­sar­vi­oil­la. Ta­lou­sen­nus­tei­ta ve­det­tiin vii­me vuon­na ylös­päin pit­kin vuot­ta.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini